Necessites modificar la forma de pagament dels deutes de la teva empresa o potser fer-ne una reestructuració?

Moltes empreses tenen manca de liquiditat per diferents motius, entre d’altres, podríem destacar:

 • Haver realitzat inversions que no estan rendint segons les previsions realitzades.
 • Disminució en les vendes motivades per raons de crisis provocades per pandèmies, increments de preus de les matèries primeres, conflictes, disputes comercials, entrada de nova competència al mercat, etc.
 • Per estar en una situació en què l’empresa no guanya prou diners per generar els recursos necessaris per fer front als pagaments de les seves obligacions.
 • També perquè alguns dels seus clients paguen tard, malament o simplement deixen de pagar.
 • De vegades, quan una empresa té un creixement de vendes molt ràpid, no té prou finançament per poder fer front a aquest creixement, cosa que li genera fortes tensions de tresoreria.

En tots aquests casos es poden arribar a generar importants tensions financeres que generen una gran ansietat, a més d’una càrrega de treball addicional que implicarà fer front al dia a dia.

Per tant, el primer que cal fer és veure la raó o raons que puguin motivar aquesta manca de liquiditat per poder actuar en conseqüència. Cal fer un diagnòstic de la situació.

Aquest es fa analitzant els comptes d’explotació o de pèrdues i guanys, per conèixer quins són els ingressos, despeses i marges. També és important poder fer una previsió dels futurs ingressos i despeses que l’empresa podrà ser capaç de generar i conseqüentment els recursos financers que serà capaç d’obtenir.

És vital examinar el balanç de situació per conèixer quins són els actius que té l’empresa, així com els deutes i l’estructura financera.

És diferent tenir necessitats financeres a curt termini, que són les generalment utilitzades per finançar estoc, compres de matèries primeres o fins i tot avançar el cobrament de clients, que tenir necessitats de finançament a llarg termini per poder fer front a les inversions realitzades o a pèrdues generades a el temps.

Un cop coneguda la situació del pacient es podran prendre les mesures necessàries per a la curació.

Del que es tracta és evitar haver de prendre decisions traumàtiques com ara un concurs de creditors o fins i tot la liquidació de la societat.

Per això cal preparar:

 • Ja que els creditors poden patir un ajornament en els cobraments, o una disminució dels ingressos, o directament una pèrdua, l’important és que aquests vegin que l’empresa és transparent. Per això és fonamental donar mostres de confiança, serietat i honestedat.
 • L’explicació de la història de l’empresa, a què es dedica, com es troba el mercat, els seus productes, la tipologia de clients i proveïdors, el posicionament respecte als seus competidors, etc.
 • Una anàlisi econòmic financer actual per mostrar la incapacitat de fer front als pagaments.
 • Un pla de negoci amb les mesures que està prenent l’empresa, i les que escometrà per revertir i redreçar la situació.
 • Les previsions econòmiques i financeres dels propers anys amb les noves decisions a prendre en base al pla de negoci.
 • Sovint caldrà fer un estudi jurídic, amb l’anàlisi de la situació actual i les possibles alternatives a seguir des del punt de vista legal en cas de no arribar a acords satisfactoris amb els creditors.
 • Un resum amb tota la informació, on es mostrin les decisions a prendre perquè l’empresa pugui fer front als pagaments, amb la nova planificació económica i financera a llarg termini, que demostri als creditors que l’empresa podrà fer front els pagaments amb el nou pla de negoci i les alternatives plantejades de reestructuració.

A continuació, exposarem un cas real d’èxit en la reestructuració d’un deute hipotecari:

Es tracta d’una empresa de serveis de la província de Girona amb una facturació aproximada de gairebé dos milions d’euros. La rendibilitat és bona, però insuficient per fer front a una hipoteca d’un import de cinc milions amb una entitat financera.

Amb anterioritat a la intervenció de Vela Consultors, entre l’empresa i el banc s’havien fet diferents novacions de la hipoteca. Per entendre-ho, les novacions són els canvis que es produeixen en les condicions del préstec hipotecari en un moment posterior a la signatura, és a dir, la re negociació del préstec amb l’entitat bancària amb què s’ha contractat.

Al final, el resultat sempre era el mateix. S’aconseguia allargar el termini d’amortització, encara que de manera insuficient, ja que les quotes eren igualment inassolibles, i amb unes despeses de taxació de les finques, d’estudi i notarials notables.

És a dir, es generava una gran despesa, tensions entre les parts, desconfiances mútues, pèrdues de temps per no arribar a cap resultat.

Quan l’empresa va decidir contractar els nostres serveis, es va fer una anàlisi de la situació real i previsió futura del mercat, per poder establir unes previsions realistes d’ingressos i despeses a diversos anys vista.

Amb aquestes previsions i hipòtesis de treball, es va establir quina seria la capacitat que l’empresa tindria per fer front als pagaments.

Aquestes previsions van mostrar que, per poder fer front als pagaments, l’entitat havia de fer diferents accions:

 • Allargar el període de venciment de la hipoteca fins als 20 anys dels 12 que tenia en aquell moment.
 • Disminuir dràsticament els tipus d’interès que s’estaven aplicant a la hipoteca. L’empresa estava pagant un 4% d’interès anual i aquest va baixar de l’1%
 • Aplicar un sistema de pagaments amb quotes creixents, de manera que aquestes s’anaven incrementant any a any. L’objectiu d’aquestes quotes creixents era que l’empresa tingués temps per anar generant un volum més gran d’ingressos i també de desprendre’s d’alguns actius que no eren imprescindibles per al negoci.

Aquesta novació es va fer amb un gran esforç negociador per totes les parts que, finalment va tirar endavant, malgrat les grans dificultats inicials.

La prova que el client va quedar satisfet és una mica curiosa. El meu nom és Jordi. Doncs el dia del meu sant, em vaig trobar a la meva bústia de whatsapp una felicitació per la meva onomàstica, del propietari d’aquesta empresa. Imagineu-vos que il·lusió em va fer veure que es recordava de mi amb un sentiment positiu.

Des de llavors segueixo buscant empresaris que em segueixin felicitant per la Diada de Sant Jordi.

Feu un comentari