Pla de viabilitat – Pla de continuïtat empresarial

Actualment, hi ha infinitat d’empreses que tenen veritables problemes de supervivència. L’any 2022 va haver-hi un rècord de tancaments. En total, segons l’Institut Nacional d’Estadística, hi va haver més de 26 mil tancaments empresarials, cosa que va suposar una mica més d’un 10% que l’any anterior. Aquesta és la xifra més alta des de l’any 2000.

Hi ha diverses raons que compliquen la situació:

– La guerra d’Ucraïna.

– Les tenses relacions entre els EUA i la Xina.

– La inflació que afecta totes les empreses i consumidors. Les primeres han vist retallats els marges de beneficis, encara que sempre hi ha excepcions com les empreses petrolieres, elèctriques i entitats financeres.

– Els consumidors tenen menys capacitat de compra.

– A això cal afegir la pujada de tipus d’interès que incrementa els costos financers tant als uns com als altres.

Moltes societats, durant l’època de la pandèmia, van acudir al finançament dels préstecs i les pòlisses de crèdit avalades per l’ICO, que van suposar, en aquells moments, una injecció de liquiditat, molt necessària per a la supervivència. Actualment, aquests préstecs i pòlisses s’han de renovar o amortitzar, cosa que suposa un gran esforç financer per a moltes empreses, que els costa afrontar.

S’espera, per tant, un futur incert i convuls.

Per les raons anteriors, moltes empreses es veuen abocades a fer canvis immediats. En aquest article ens referirem als Plans de Viabilitat que s’han de fer quan una empresa té problemes de rendibilitat, i/o financers, per assegurar la viabilitat en el futur. Són Plans per assegurar la continuïtat de les empreses.

Els problemes de supervivència empresarial poden haver estat provocats per diversos factors:

– Quan hi ha manca de rendibilitat del negoci, els recursos financers de l’empresa van disminuint per poder absorbir i finançar les pèrdues que es generen per la pròpia activitat de la companyia.

– En fer-se una planificació financera errònia de les inversions. Aquestes són imprescindibles per poder fer el negoci més rendible o obtenir més producció. Ara bé, una planificació incorrecta dels pagaments pot generar una greu situació de tresoreria, ja que els majors ingressos que generen aquestes inversions són inferiors als pagaments que s’han de fer per adquirir-les.

– Pot passar també que les inversions o nous projectes que es facin siguin deficitaris en no haver-se estudiat abans d’executar-les i que per tant es mengin recursos financers de l’empresa.

Quan passa alguna d’aquestes circumstàncies, caldrà fer un Pla de Viabilitat per redreçar la situació econòmica i financera de l’empresa i donar-li oxigen per al futur.

Com fer un Pla de Viabilitat?

Un pla de viabilitat és un document que detalla la capacitat d’un negoci per ser rendible i sostenible a mitjà i llarg termini. Aquest pla inclou una anàlisi detallada del mercat objectiu, els clients, els competidors, els recursos humans i materials necessaris, les fonts de finançament, els ingressos i les despeses projectades i altres factors rellevants que afecten l’èxit del negoci.

Un pla de viabilitat ajuda els emprenedors i els empresaris a avaluar si el seu negoci és viable i, en cas afirmatiu, com poden protegir-lo de manera efectiva.

El procés d’elaboració d’un pla de viabilitat implica una investigació exhaustiva i una anàlisi detallada dels factors clau que poden afectar la rendibilitat i l’èxit del negoci. Cal fer un diagnòstic de la situació per conèixer les causes que generen els problemes de supervivència. És com anar al metge o al taller de reparacions per saber quina és la causa o les causes del problema, per poder afrontar amb garanties la solució.

En general, un pla de viabilitat ben elaborat és essencial per a qualsevol negoci que busqui ser exitós a llarg termini i que vulgui atraure finançament.

Un cop analitzat i treballat aquest document, cal marcar els objectius necessaris i suficients per capgirar la situació. Per exemple, es pot donar el cas que calgui incrementar els ingressos o els seus marges. En aquest cas s’hauran de fixar quines han de ser les vendes, i els marges, com fer-ho, quines persones són les responsables de fer-ho i el temps necessari per a la seva consecució.

El mateix passa amb les despeses. La majoria de vegades hi ha costos que són innecessaris o sobredimensionats. En aquests casos caldrà utilitzar les tisores per retallar. Els terminis d’execució d’aquestes accions són també claus.

A base d’incrementar ingressos i marges i rebaixar costos, les projeccions resultants han de ser favorables per a la continuïtat.

No es pot fer un Pla de Viabilitat el resultat del qual sigui que la companyia no sigui prou rendible. Si aquest fos el cas, potser se n’hauria de plantejar la venda o el tancament.

Per a la seva realització serà imprescindible generar els objectius i les accions necessàries per revertir la situació.

Posteriorment a la fixació de metes i accions, s’hauran de fer projeccions del compte d’explotació a diversos anys vista, expressant les decisions que s’executaran per capgirar la situació, és a dir objectius a implementar, persones responsables, timming de execució i possible cost.

D’altra banda, s’han de fer les planificacions financeres que inclouen la generació de cash Flow, als quals cal restar el pagament del deute i les possibles inversions a executar.

Aquesta eina ens dirà si l’empresa és viable o no a mitjà i llarg termini. Si teniu recursos suficients, si en necessiteu de nous i de quin tipus els requereix.

Aquests plans de viabilitat són en molts casos exigits per la banca per aconseguir nou finançament, per renovar l’existent, per negociar lleves raonades del deute, etc.

Qui fa un Pla de Viabilitat?

Normalment ho fa la pròpia empresa que es troba en una situació complicada. Ara bé, per manca de temps, d’objectivitat o altres factors és recomanable contractar una empresa consultora.

En aquest cas, cal vigilar que tinguin un preu assumible i que sigui beneficiós per a l’empresa en dificultats. El càlcul del preu dependrà del volum de l’empresa i de la complexitat de la situació actual.

A Vela Consultors tenim una llarga i dilatada experiència en la generació d’aquests plans de viabilitat. Hem ajudat moltes empreses a sortir d’una situació complicada, a renegociar el deute i fins i tot a treure’n trets.

Si vols, podem parlar sense cap mena de compromís per veure com es pot avançar.

Feu un comentari